REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE “9 Ani”

Perioada Campaniei: 15 Noiembrie – 21 Decembrie 2020

Participarea la campanie se face prin completarea formularului de inscriere de la finalul regulamentului.

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea campaniei “9 Ani” initiata de SC Swiss Ecodent Clinic SRL si se adreseaza unei anumite categorii de participanti (desemnata mai jos) reprezentand o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul desfasurarii acestei activitati:

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI:

 • Campania promotionala “9 Ani” este organizată de către SC Swiss Ecodent Clinic SRL (denumită în continuare “Organizatorul”), cu sediul social București, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 2A, sector 2, nr. de ordine la Registrul Comerţului J40/2131/2011, cod unic de înregistrare 28087555, Cont bancar IBAN RO57 BACX 0000 0006 0654 0000 deschis la Unicredit Bank, reprezentată prin Dr. Christian Marmandiu, în calitate de Administrator.
 • Prin accesarea aceastei Campanii, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.
 • Regulamentul oficial al Promoției este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a campaniei, la sediul clinicii Swiss Ecodent, în format printat, precum si pe pagina oficiala a site-ului clinicii.
 • Organizatorul poate decide mediatizarea Campaniei, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. În acest caz, informațiile pe care astfel de materiale le pot conține, vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
 • Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțarea în mod public a modificărilor respective, prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul a fost făcut public anterior.

SECȚIUNEA 2. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI:

2.1. Campania este organizată și se desfășoară atat în mediul online, prin intermediul site-ului si retelelor sociale, cat si offline, la sediul Organizatorului.

2.2. Campania se va desfășura în perioada 15.Noiembrie – 21.Decembrie.2020. In eventualitatea unei intreruperi a activitatii Swiss Ecodent Clinic din cauza crizei pandemice recunoscuta de autoritati la nivel global, sau a unei recomandari sau decizii guvernamentale de carantinare, Campania de acordare a voucherelor sau de utilizare a acestora de catre detinatori, se poate extinde pana data de 28.Februarie.2021.

2.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța public acest lucru.

SECȚIUNEA 3. VOUCHERELE ȘI VALOAREA ACESTORA:

3.1. În cadrul Campaniei se vor acorda vouchere, dupa cum urmeaza:

 1. Voucher Adulti:

a/ Vouchere pentru pacienti noi, constand in:

Consultatie si igienizare completa – 9 buc.

Valoare voucher 380 lei. Reducere de 50%. Se achita 190 lei. Valabilitate pana la data de 21.12.2020.

b/ Vouchere pentru pacientii fideli ai clinicii, constand in:

Manopere stomatologie generala, chirurgie, parodontologie – 9 buc.

Valoare voucher 190 lei. Valabilitate pana la data de 21.12.2020.

c/ Voucher Profilaxie in valoare 150 lei. Valabilitate pana la data de 21.12.2020.

 1. Voucher copii:

a/ Vouchere pentru pacienti noi, constand in:

Consultatie si detartraj – 9 buc

Valoare voucher 200 lei, reducere de 75%. Se achita 50 lei. Valabil pana la 21.12.2020.

b/ Vouchere pentru pacienti fideli ai clinicii, constand in:

Manopere stomatologie copii.

Valoare Voucher 90 lei. Valabilitate pana la data de 21.12.2020.

3.2. Se considera o perioadă de 3 (trei) zile calendaristice pentru revendicarea voucherelor promotionale, de către solicitanti, după comunicarea datelor de contact catre clinica Swiss Ecodent.

3.3. Valoarea voucherelor este suportată de către Organizator.

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE:

4.1. Se pot înscrie în vederea participării la Campanie, numai persoanele fizice („Participanții”) cu domiciliul/ reședința, în România.

4.2. La prezenta Campanie pot participa copii (cu vârsta cuprinsă între 1 și 12 ani) si adulti.

4.3. Nu pot participa la Campanie următoarele categorii de persoane:

 1. a) angajații și rudele angajaților Organizatorului (respectiv copii, frați, surori);
 2. b) angajații și rudele angajaților oricaror companii implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfășurarea Campaniei (respectiv copii, frați, surori).

4.4. Se defineste Pacient Nou = Persoana care nu detine fisa medicala in cadrul clinicii Swiss Ecodent, sau a carui fisa a fost inchisa ca urmare a unei optiuni exprimate prin vointa pacientului sau a carui fisa a fost suspendata prin neaccesarea procedurilor periodice indicate de personalul medical al clinicii Swiss Ecodent.

4.5. Se defineste Pacient fidel = Persoana care detine fisa medicala activa, prin participarea la procedurile periodice indicate de personalul medical al clinicii Swiss Ecodent sau ocazionale, in raport cu nevoile medicale.

SECȚIUNEA 5. PROCEDURA DE ACORDARE SI UTILIZARE A VOUCHERELOR:

5.1. Reguli generale de participare la Campanie:

Voucherele vor putea fi accesate atat in mediul online, prin retelele de socializare si pagina dedicata din site-ul Swiss Ecodent Clinic, cat si offline, la sediul clinicii Swiss Ecodent.

 1. Pentru a intra in posesia Voucherului, participantii vor confirma luarea la cunostinta a prezentului Regulament, prin completarea unui formular de participare, menționând NUMELE, PRENUMELE și VÂRSTA, precum și NUMELE si NUMĂRUL DE TELEFON, al participantului sau al părintelui/ reprezentantului legal al copilului, sau prin acceptarea prezentului regulament, la accesarea campaniei in mediul online.
 2. Utilizarea voucherelor se va face exclusiv în perioada Campaniei prevăzută la paragraful 2.2. al Secțiunii 2 din prezentul Regulament, prin programarea la receptia clinicii, in vederea accesarii manoperelor inscrise in voucher. In situatia neprezentarii la programare sau a anularii in ziua programarii, participantul va pierde dreptul de a reutiliza voucherul, acesta urmand a fi distribuit urmatorilor solicitanti.

iii. Un participant poate accesa un Voucher, o singură dată în campanie. Serviciile oferite prin voucherul accesat, nu se cumuleaza cu alte oferte sau discounturi deja existente sau in desfasurare, in cadrul Swiss Ecodent Clinic. In situatia unei familii, accesul al vouchere este acordat unui singur membru al familiei, copil sau adult.

 1. Dacă în timpul Campaniei nu se înscrie niciun Participant, ori se înscriu mai puțini Participanți decât numărul voucherelor, atunci voucherele Campaniei rămase neatribuite, vor rămâne la dispoziția Organizatorului.
 2. O persoană identificată prin aceleași date personale, poate accesa maxim 1 voucher pe durata Campaniei.

vii. În cazul în care o persoana s-a înscris de mai multe ori în campanie, iar în urma analizării rezultatelor, aceeași persoana, conform datelor personale oferite la inscriere, este potențial câștigătoare a două sau mai multe vouchere, reprezentanții Organizatorului vor lua în considerare doar primul voucher, având datele personale ale respectivei persoane, urmând să anuleze restul înscrierilor și să atribuie voucherul următorilor participanți care îndeplinesc condițiile cerute de prezentul Regulament pentru validarea și intrarea în posesie a voucherelor.

viii. Având în vedere obligația Organizatorului, conform legii aplicabile în România, de a face publice numele câștigătorilor și voucherele câștigate de aceștia, câștigătorii înțeleg că aceste date vor fi făcute publice.

 1. În vederea intrării în posesie a voucherului, participantul trebuie să comunice reprezentantului Organizatorului datele sale personale, care trebuie să corespundă celor înscrise in fisa pacientului sau actului de identitate, dupa caz. Neîndeplinirea acestei condiții poate duce la invalidarea voucherului, decizia de invalidare fiind la libera alegere a Organizatorului.

5.3. Revendicarea și primirea voucherelor

 1. In urma aplicarii pentru vouchere, persoanele respective vor fi contactate personal, în perioada de valabilitate a Campaniei, de către un reprezentant al Organizatorului, prin intermediul informațiilor de contact furnizate de participant prin mijloacele de comunicare.
 2. Voucherul va fi predat câștigătorului numai în baza unui proces verbal de predare-primire care conţine datele de identificare ale câştigătorului, descrierea voucherului primit, precum şi semnătura de primire şi de predare a câștigătorului. Refuzul de a semna orice document ce atestă atribuirea efectivă a voucherului către câștigător, conduce la pierderea dreptului acestuia de a intra în posesia voucherului. Se vor atașa la procesul verbal de predare-primire a voucherelor, copiile actelor de identitate ale persoanelor care ridică voucherele – părinte sau tutore legal.

iii. In situațiile în care un participant, nu revendică voucherul în termenul acordat sau nu prezintă documentația solicitată de către Organizator (act de identitate) sau nu îndeplinește orice altă condiție impusă de prezentul Regulament, voucherul acestuia va fi invalidat.

 1. În caz de invalidare, Organizatorul își rezervă dreptul de a oferi voucherul următorilor participanți, în ordinea aferentă. În cazul în care nici aceștia nu îndeplinesc condițiile prezentului Regulament, voucherul va rămâne la dispoziția Organizatorului.
 2. Voucherul valoric de accesare a serviciilor medicale ale SC Swiss Ecodent Clinic SRL, nu poate fi preschimbat in bani sau alte bunuri/ beneficii. Voucherul neutilizat nu se returneaza si nu poate fi reportat.
 3. Voucherele emise in cadrul acestei Campanii nu sunt transmisibile.

SECȚIUNEA 6. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

6.1. Prin înscrierea și participarea la Campanie, Participanții declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a clinicii Swiss Ecodent, să fie prelucrate și utilizate de aceasta (personal ori prin împuterniciți) în scopuri precum: înmânarea voucherelor, înregistrarea participantilor la Campanie, activități de marketing direct etc.

6.2. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Campaniei și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Campanie și să le utilizeze conform legislației în vigoare.

6.3. Organizatorul va prelua și prelucra următoarele categorii de date pentru câștigători: nume, prenume și orice date completate de către participanți in documentele medicale, la sediul clinicii Swiss Ecodent.

6.4. Participantul la Campanie în calitate de persoană vizată are, conform Regulamentului (UE) 2016/ 679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta și dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Datele prelucrate pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată și autorităților abilitate prin lege să le primească.

Pentru orice informații sau solicitări de exercitare a drepturilor participantilor la Campanie, referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta prin:
•Transmiterea unui e-mail la adresa: contact@swissecodent.ro sau
•Transmiterea solicitării prin curier/ poștă, la adresa: str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 2A, sector 2, Bucuresti, în atenția Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal.

SECȚIUNEA 7. ÎNCETAREA/ ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI. FORȚA MAJORĂ

7.1. Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul acordarii tuturor voucherelor sau producerii unui eveniment ce constituie forța majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei.

7.2. Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

7.3. Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație și cu respectarea prevederilor Regulamentului.

SECȚIUNEA 8. LITIGII

8.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți, cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei, se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente din municipiul București.

8.2. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei, se pot trimite pe adresa Organizatorului în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data anunțării publice a câștigătorilor. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamație.

SECȚIUNEA 9. ALTE CLAUZE

9.1. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.

9.2. Organizatorul este îndreptățit să ia toate masurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei.

9.3. Participantul este singur răspunzător pentru orice declarație neconformă cu realitatea.

9.4. Organizatorul nu este raspunzător pentru dispariția voucherelor după momentul predării acestora către câștigători.

9.5 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea utilizarii voucherului de catre Participant la aceasta Campanie, din cauze care nu depind direct de Organizator.

9.6. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea utilizarii/ primirii voucherului de catre Participant, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc.

9.7. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

Prezentul regulament este disponibil la receptia clinicii Swiss Ecodent si pe pagina web oficiala a clinicii Swiss Ecodent.

Contactează-ne!

  Swiss Ecodent premium dental klinik